Zajednička imovina supružnika i nova pravila upisa u Katastar nepokretnosti

zajednička imovina supružnika

Prilikom razvoda braka često se pred supružnicima javi pitanje: šta je zajednička imovina supružnika? Komplikacije se, dalje, javljaju prilikom utvrđenja koji deo imovine stečene u braku pedstavlja posebnu, a koje zajedničku imovinu supružnika.  Zajednička imovina supružnika i njena podela biće u budućnosti još kompliovanija donošenjem novog Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova. […]

Prinudni otkup akcija: šta sve treba da znate ako su vaše akcije prinudno otkupljene

prinudni otkup akcija

Kada jedan akcionar, samostalno ili zajedno sa povezanim licima, stekne najmanje 90% snovnog kapitala društva i najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, takv akcionar (otkupilac) stiče pravo na prinudni otkup svih akcija  preostalih akcionara. Tada ostali akcionari ne mogu da biraju da li će njihove akcije biti prinudno otkupljenje ili ne.  Akcionari, […]