SPROVOĐENJE IZVRŠENJA NA STVARIMA I PRAVIMA U ZAJEDNIČKOJ SVOJINI

Dragana Vidaković

Dragana Vidaković

Advokat sa preko 10 godina koji se uspešno bavi advokatskim poslovima u oblasti privrednog, korporativnog i radnog prava, kao i zastupanjem u parnicama i porodičnim sporovima.

Predmet prinudnog izvršenja mogu biti stvari i prava izvršnog dužnika. Ali šta se dešava ako je predmet izvršenja u režimu zajedničke svojine.

Zajednička svojina predstavlja svojinu više lica na nepodeljenoj stvari, kada su njihovi udeli odredivi ali nisu unapred određeni. Upravo činjenica neodređenosti suvlasničkih udela razlikuje režim zajedničke svojine od režima suvlasništva gde se tačno zna koliko kome pripada. Upravo ovde nastaje i problem prilikom sprovođenja izvršenja. Naime, dok se na suvlasničkom udelu neke strari ili prava može sprovoditi izvršenja, kod zajedničke svojieneće biti moguće sprovođenje izvršenja pre nego što se izvrši deobe  zajedničke imovine.

Tipičan primer zajedničke imovine je imovina bračnih drugova, odnosno imovina koju su supružnici stekli radom u toku trajanja zajednice života u braku. Zajedničkom imovinom supružnici upravljaju i raspolažu zajednički i sporazumno. Smatra se da poslove redovnog upravljanja supružnik uvek preduzima uz saglasnost drugog supružnika. Supružnik ne može raspolagati svojim udelom u zajedničkoj imovini niti ga može opteretiti pravnim poslom među živima.

Deobom zajedničke imovine smatra se utvrđivanje suvlasničkog odnosno supoverilačkog udela svakog supružnika u zajedničkoj imovini. Supružnici mogu deobu izvrštiti na dva načina: a)sporazumno- zaključiti sporazum o deobi zajedničke imovine u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave i b)sudska deoba-kada deobu zajedničke imovine vrši sud. Pretpostavlja se da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki.

Pravo na deobu zajedničke imovine imaju: supružnici, naslednici umrlog supružnika i poverioci onog supružnika iz čije se posebne imovine nisu mogla namiriti njihova potraživanja.