PRIGOVOR TREĆEG LICA ILI KAKO IZBEĆI PLAĆANJE TUĐEG DUGA?!

Dragana Vidaković

Dragana Vidaković

Advokat sa preko 10 godina koji se uspešno bavi advokatskim poslovima u oblasti privrednog, korporativnog i radnog prava, kao i zastupanjem u parnicama i porodičnim sporovima.

Pravilo je da se izvršenje sprovodi na imovini izvršnog dužnika. U praksi se dešava da se sa istim započne na tuđoj imovini. Ovde govorimo o slučajevima kada se izvršenje sprovodi popisom, procenom i prodajom pokretnih stvari koje se zateknu na adresi na kojoj je navedeno prebivalište ili boravište izvršnog dužnika ili o slučajevima prodaje nepokretnosti koja se vodi na izvršnog dužnika iako je on raspolagao istom, a kupac nije sproveo ovu promenu pred nadležnim Katastrom nepokretnosti.  U oba slučaja, veoma je važno da se blagovremeno reaguje.

Važeći Zakon o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 106/2015, 106/2016 – autentično tumačenje, 113/2017 – autentično tumačenje i 54/2019) prepoznaje ove situacije, kroz institut trećeg lica. „Treće lice“ označava učesnika u postupku koji tvrdi da na predmetu izvršenja ima pravo koje sprečava sprovođenje izvršenja. On može javnom izvršitelju podneti prigovor kojim zahteva da se izvršenje utvrdi nedozvoljenim na tom predmetu. Prigovor trećeg lica može da se podnese do okončanja izvršnog postupka. U prigovoru se moraju navesti identifikacioni podaci trećeg lica (ime I prezime, adresa, datum rođenja, jedinstveni matični broj, broj računa itd), kao i razlozi za prigovor, te i da uz prigovor priloži isprave kojima dokazuje postojanje svoga prava, inače se prigovor odbacuje kao nepotpun, bez prethodnog vraćanja na dopunu. Prigovor se dostavlja izvršnom poveriocu da se o njemu izjasni u roku od osam dana od dana dostavljanja, uz upozorenje na posledice propuštanja. Prigovor se dostavlja i izvršnom dužniku da se o njemu izjasni u roku od osam dana od dana dostavljanja.

Ako se izvršni poverilac blagovremeno ne izjasni o prigovoru ili ne ospori prigovor ili ako treće lice dokaže prigovor pravnosnažnom odlukom ili javnom ili po zakonu overenom ispravom prigovor se rešenjem usvaja, a izvršni postupak se u pogledu predmeta izvršenja obustavlja uz ukidanje rešenja o izvršenju i svih sprovedenih radnji. 

U ostalim slučajevima, prigovor se rešenjem odbija. Međutim, treće lice može u roku od 30 dana od dana prijema rešenja o odbacivanju ili odbijanju prigovora da pokrene parnični postupak protiv izvršnog poverioca radi utvrđenja da je izvršenje na predmetu nedozvoljeno. Pokretanje parničnog postupka ne odlaže izvršenje, ali se može od parničnog suda tražiti privremena mera kojom će sud narediti da se odloži izvršenje do pravnosnažnog okončanja parničnog postupka. Sudovi po pravilu usvajaju ovakvu privremenu meru kada je reč o slučajevima prodaje nepokretnosti. Izvršni dužnik koji osporava pravo trećeg lica mora da bude obuhvaćen tužbom.  Suvlasnik čiji udeo na pokretnoj stvari ne prelazi polovinu njene vrednosti ne može zahtevati da se izvršenje na stvari u pogledu njegovog udela proglasi nedozvoljenim.