ZASTUPANJE GRAĐANA I PREDUZEĆA (PRAVNIH LICA)

ZASTUPANJE GRAĐANA I PREDUZEĆA (PRAVNIH LICA):

 • u parničnim i vanparničnim postupcima
 • u privrednim prestupima i prekršajnim postupcima
 • u krivičnim postupcima
 • u upravnim postupcima i upravnim sporovima
 • u poreskim postupcima

RADNO PRAVO:

 • konsultacije i sastav akata
 • zasnivanje, prekid i prestanak radnog odnosa
 • odgovornost zaposlenog i poslodavca
 • novčana potraživanja u vezi sa radnim odnosom
 • radnopravni sporovi i disciplinski postupak kod poslodavca
 • opšti akta poslodavca, ugovori o radu i radu van radnog odnosa
 • postupak zaštite od zlostavljanja na radu i diskriminacije
 • rešavanje viška zaposlenig

PRIVREDNO PRAVO (KORPORATIVNO PRAVO)

 • osnivanje firmi i njihovih predstavništva
 • sprovođenje promena (direktor, sedište, osnivači..)
 • sastav svih neophodnih akata u poslovanj
 • sprovođenje svih statusnih promena i promena pravnih formi (prelazak preduzetnika u DOO)
 • povećanje i smanjenje osnovnog kapitala
 • prinudni otkup i prinudna prodaja akcija
 • pripreme i saveti u vezi sa održavanjem skupština akcionara, sastancima upravnih, nadzornih odbora i drugih organa privrednih društava
 • postupci pred Agencijom za privredne registre
 • statusna prava osnivača, akcionara i vlasnika udela
 • sastav ugovora u privredi, dopisa, opomena, tužbi, i drugih podnesaka
 • pravna podrška start up projektima
 • naplata potraživanja u privredi
 • stečajni postupak, likvidacija, reorganizacija
 • privredni prestupi, prekršaji I krivični postupci za krivična dela iz privrede

IMOVINSKO PRAVO I NEPOKRETNOSTI

 • zastupanje pred Katastrom nepokretnosti
 • prenos i utvrđenje vlasništva na nepokretnostima, prava službenosti i druga stvarna prava
 • naplata potraživanja između građana (fiz. lica)
 • zastupanje povodom naknade svih vidova štete
 • ostavine, sastav zaveštanja, punomoćja i nasledničkih izjava
 • sastav I konsulatacije u vezi sa svim vrstama Ugovora, tužbi, zahteva, predloga, molbi, pravnih lekova, predstavki i drugih podnesaka
 • davanje usmenih i pismenih pravnih saveta i mišljenja

LJUDSKA PRAVA I SLOBODE

 • sastav Ustavnih žalbi i zastupanje pred Ustavnim sudom
 • sastav predstavki i zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava