Aleksandar Đurić

Advokat

Advokat Aleksandar Đurić ima više od 10 godina iskustva u pravnom zastupanju i pružanju pravnih usluga građanima i preduzećima, pred sudovima I drugim državnim organima u Republici Srbiji, Republici Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, u oblasti krivičnog I građanskog prava, naknade štete, upravnom postupku i upravnom sporu. Isti je posebno iskustvo stekao u postupcima pred Ustavnim sudom i Evropskim sudom za ljuska prava u Strazburu pred kojima je obezbedio zaštitu osnovnih ljudskih prava za stotine klijenata. Diplomirao je na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu, a član je advokatske komore Beograda i Advokatske komore Srbije od 2009. godine. Poseduje Sertifikat o posebnim znanjima iz oblasti prava deteta i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, radi odbrane i zastupanja maloletnih lica u postupcima u Republici Srbiji. Pohađao je studije za specijalizaciju (inovaciju) znanja iz oblasti poresko savetovanje na Pravnom fakultetu u Beogradu i bio učesnik više stručnih seminara.

Advokat Dragana Vidaković poseduje više od 8 godina iskustva u oblasti privrednog prava, kako u sferi zastupanja privrednih društava tako i u zaštiti interesa članova društava i akcionara. Takođe poseduje značajno iskustvo u oblasti upravnog, radnog i porodičnog prava, parničnom i izvršnom postupku. U svojoj karijeri ima zabeleženo više desetina odluka o zaštiti osnovnih ljuskih prava pred Ustavnim sudom za ljudska prava. Advokat Dragana Vidaković je visoko obrazovanje stekla na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu, poseduje višegodišnje iskustvo u privredi, a član je advokatske komore Beograda od 2017. godine.

Dragana Vidaković

Advokat

Aleksandar Friese

Advokatski pripravnik

Aleksandar Friese je dipolimirao na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Beogradu 2018. godine na Pravosudno-upravnom smeru, sa prosečnom ocenom 9,48. Trenutno pohađa Master akademseke studije na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bio je primalac stipendije od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Posebno se ističe u oblasti krivičnog prava.