E-ŠALTER KATASTRA NEPOKRETNOSTI – PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA UPIS BEZ ODLASKA NA ŠALTER

Dragana Vidaković

Dragana Vidaković

Advokat sa preko 10 godina koji se uspešno bavi advokatskim poslovima u oblasti privrednog, korporativnog i radnog prava, kao i zastupanjem u parnicama i porodičnim sporovima.

Podnošenje zahteva za upis u Katastar nepokretnosti do sada je bio proces koji je konzumirao puno vremena. Odlazak u nadležnu Službu za katastar nepokretnosti, raspitivanje oko potrebne dokumentacije, odlazak u Poštu radi plaćanja takse, vraćanje u Katastar pa ponovno čekanje reda. Svi znamo da ja podnošenje jednog zahteva vremenski oduzimalo skoro ceo dan.

Dobra vest je da je Republički geodetski zavod unapredio proces podnošenja zahteva i dostave isprava za upis u Katastar nepokretnosti uvođenjem informacionog sistema e-Šalter katastra nepokretnosti.

 

Postupak podnošenja zahteva putem informacionog sistema e-Šalter Katastra nepokretnosti

Prvi korak je da se obratite ovlašćenim korisnicima informacionog sistema e-Šalter katastra, kojima ćete predati potrebnu dokumentaciju i koji će za Vas sastaviti i predati zahtev. Ovlašćeni korisnici su  za to registrvoane advokatske kancelarije registrovane po oblastima ili  licencirane geodetske organizacije.

Advokat koji za vas podnosi zahtev, najpre će potrebna fizička dokumenta prebaciti u elektronska sa potvrdo njihove istovetnosti. Zatim će formirati zahtev za upis i poslati ga sa pripremljenom dokumentacijom.

Nakon uspešno predatog zahteva, dobija se potvrda o ID broju zahteva i tačnom vremenu i datumu predaje. Tako se uvek se može pristupiti podacima i predatim zahtevima, zajedno sa brojem pod kojim je zaveden u nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti.

U svakom trenutku je moguće izvući zvaničnu Potvrdu o predatom zahtevu.

Moguće je izvršiti i dopune zahteva dodavanjem novog dokumenta.

 

Druga lica koja  obavezno dostavljaju isprave i zahteve e-Šalteru

Pored gore navedenog, postoje službe koje su dužne da preko informacionog sistema e-Šalter Katastra dostave. Oni dostavljaju  radi upisa, isprave koje donose, potvrđuju ili overavaju, a koje su podobne za upis u Katastar nepokretnosti. To su:

1) Sudovi

2) Javni beležnici

3) Javni izvršitelji

4) Organi javne uprave i drugi organi i organizacije koje vrše javna ovlašćenja

Pored navedenog, javni beležnik je dužan da putem e-Šaltera dostavi i ispravu koju je potvrdio, odnosno sačinio u vezi sa prenosom prava svojine na nepokretnosti, a koja ne predstavlja podoban pravni osnov za upis promene u katastru nepokretnosti, i to:

1) ugovor kojim se prenosi pravo svojine na nepokretnosti koji je potvrdio (solemnizovao), a koji ne sadrži bezuslovnu saglasnost za upis prava u katastar nepokretnosti, a radi upisa predbeležbe iz člana 11. stav 2. tačka 1) ovog zakona

2) ispravu kojom se vrši prenos vlasništva na objektu, odnosno posebnom delu objekta u izgradnji, a radi upisa odgovarajuće predbeležbe i

3) ispravu koja se odnosi na raspolaganje nepokretnošću koja nije upisana u katastru nepokretnosti, a radi evidentiranja, u kom slučaju to i navodi.

Tradicionalni način dostavljanja odlaskom na šalter Katastra

Ko želi, i dalje može lično podneti zahtev za upis, isključivo u zakazanom terminu.

Zakazivanje se vrši ili  korišćenjem aplikacije eZakazivanje na sajtu RGZ-a ili pozivom Info centra.