DUGOVE DRŽAVNIH PREDUZEĆA FIRMAMA I PREDUZETNICIMA PLAĆA DRŽAVA

Dragana Vidaković

Dragana Vidaković

Advokat sa preko 10 godina koji se uspešno bavi advokatskim poslovima u oblasti privrednog, korporativnog i radnog prava, kao i zastupanjem u parnicama i porodičnim sporovima.

Šta se dešava kada firme (privredna društva i preduzetnici) imaju potraživanja prema državnim preduzećima, a kada takva preduzeća nemaju dovoljno sredstava da svoje obaveze isplate? Šta se dešava kada se u postupku izvršenja ili u stečaju utvrdi da državno preduzeće nema imovine kojom bi namirio svoja dugovanja?

U ovom tekstu pročitajte ko će firmama isplatiti dugove državnih preduzeća i koji postupak je potrebno sprovesti u tom cilju. Sve navedeno se odnosi na potraživanja prema državnim i prema društvenim preduzećima.

Stav Evropskog suda za ljudska prava za dugove državnih preduzeća

U svojoj sudskoj praksi, Evropski sud za ljudska prava u Strazburu je u više navrata potvrdio stanovište da Republika Srbija u krajnjoj instanci odgovara za dugove državnih preduzeća, koji se od njih nisu mogli naplatiti u izvršnom postupku ili u postupku stečaja. U javnosti se moglo čuti za ovaj stav, vezano za situacije kada su se kao poverioci ovih preduzeća javljala fizička lica. Reč je o obavezi Republike Srbije da naknadi potraživanja iz radnog odnosa zaposlenima društvenih ili državnih preduzeća. Kada su u pitanju pravna lica i preduzetnici i njihova potraživanja prema državnim ili društvenim preduzećima, i za njih važi isto, naravno uz određene specifičnosti svakog konkretnog slučaja.

Stav Evropskog suda se zasniva na tezi da društvena i državna preduzeća, iako je reč o posebnim pravnim licima “ne uživaju dovoljno institucionalne i radne samostalnosti u odnosu na državu”. Ustavni sud Republike Srbije je u načelu prihvatio ovo stanovište Evropskog suda i u svojoj praksi.

Uslovi i postupak za naplatu

Dakle, pravno lice koje ima potraživanje prema državnom ili društvenom preduzeću i koje je pokrenulo postupak izvršenja ili je postupak stečaja u toku, pod pretpostavkom da mu je prethodno utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku, moći će neposredno od države da naplati svoje potraživanje u celosti. S druge strane, pravno lice koje svoje potraživanje prema društvenom preduzeću nije naplatilio ili je delimično naplatilo, a postupak stečaja je okončan, mora podneti neposredno Ustavnu žalbu Ustavnom sudu u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti rešenja o zaključenju stečaja a najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je stečajni dužnik izbrisan iz registra pravnih lica pri Agenciji za privredne registre.

Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku počev od 01.01.2016. godine, uvode se nova pravila za dugove društvenih preduzeća. Naplata takvih potraživanja, kada je postupak izvršenja ili stečaja u toku, ima dve faze. Prvu, pred sudom koji vodi postupak izvršenja ili stečaja (postupak utvrđenja povrede prava na pravično suđenje). Druga faza se sprovodi pred osnovnim sudom na čijem području tužilac ima prebivalište, boravište ili sedište, vođenjem parničnog postupka protiv Republike Srbije, ako prethodno ne dođe do poravnanja sa Državnim pravobranilaštvom. Put pravne zaštite za situacije kada je postupak stečaja okončan ostao je isti, podnošenje Ustavne žalbe neposredno Ustavnom sudu u napred navedenim rokovima.