DO GRAĐEVINSKE DOZVOLE I SA FINANSIJEROM

Dragana Vidaković

Dragana Vidaković

Advokat sa preko 10 godina koji se uspešno bavi advokatskim poslovima u oblasti privrednog, korporativnog i radnog prava, kao i zastupanjem u parnicama i porodičnim sporovima.

Aktuelnim rešenjima u Zakonu o planiranju i izgradnji može se izdati građevinska dozvola za izgradnju objekta na ime investitora i finansijera.

Pojam finansijera

Zakon o planiranju i izgradnji u čl.2 st. 1 tač 43 definiše pojam finansijera kao: „Lice (fizičko ili pravno) koje po osnovu zaključenog i overenog ugovora sa investitorom finansira, odnosno sufinansira izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju ili izvođenje drugih građevinskih odnosno investicionih radova predviđenih ovim zakonom i na osnovu tog ugovora stiče određena prava i obaveze koje su ovim zakonom propisane za investitora u skladu sa tim ugovorom, osim sticanja prava svojine na objektu koji je predmet izgradnje.“

Finansijer može biti nosilac prava i obaveza iz građevinske dozvole, pod uslovom da je prethodno zaključio sa investitorom ugovor, kojim se investitor saglasio da pored njega i finansijer bude nosilac prava i obaveza iz građevinske dozvole. Pošto je reč o ugovoru kojim se ne prenosi pravo svojine, on se zaključuje u pisanoj formi sa overom potpisa pred nadležnim javnim beležnikom.

Prava i obaveze finansijera

Finansijer po svom pravnom položaju nije izjednačen sa investitorom, iako je nosilac prava i obaveza iz građevinske dozvole. Ne stiče kao investitor izvorno, tj. originerno pravo svojine na objektu koji se gradi iako ulaže svoja sredstva. On ima obligaciona potraživanja prema investitoru po osnovu njegovih ulaganja u predmetni objekat Njegov pravni položaj je bolji nego ranije. Tako Zakon o planiranju i izgradnji u čl. 135a predviđa da se smatra po samom zakonu da finansijer, posle potpisivanja ugovora sa investitorom i izdavanja građevinske dozvole na njegovo ime, ima  pravo pristupa zemljištu na kome se gradi budući objekat, odnosno izvode radovi i da to pravo može dalje preneti na izvođača radova. Obaveza finansijera da preda izgrađeni objekat investitoru, nastaje tek kad isti bude upisan u evidenciju nepokretnosti. Iz ovih odredbi se može zaključiti da po samom zakonu, isključivu državinu na objektu u izgradnji ima finansijer. Otuda mu zakonodavac nameće i dodatno odgovornost. Propisano je da finansijer ne odgovara samo za obaveze koje proističu iz izdate građevinske dozvole. On odgovara i za sve obaveze prema trećim licima koje su posledice radnji koje preduzme u skladu sa ovlašćenjima koja su mu preneta ugovorom sa investitorom.

Zaključak

Zakonodavac želi da zaštiti finansijera i njegova ulaganja i da pospešuje ovakav način obezbeđivanja sredstava za gradnju. S druge strane, investitori sa finansijerom rešavaju svoje imovinsko-pravne odnose pre dobijanja građevinske dozvole. Prepušta mu državinu nad zemljištem na kome se gradi budući objekat. Oni dobijaju gotov objekat ili njegove posebne delove nakon njihovog upisa u Katastru nepokretnosti.

Međutim, faktičko prisustvo finansijera na gradilištu i u investiciono-tehničkoj dokumentaciji, još uvek kod nas, ne može pružiti dovoljno sigurnosti finansijeru da će izvršiti naplatu svojih ulaganja. Smatramo da je nužno da finansijer pre nego što započne sa ulaganjima preduzme korake radi njihovog adekvatnog obezbeđenja. Podsećamo da finansijer ne stiče svojinska prava na objektu koji se gradi, a od predaje zemljišta finansijeru do njegovog vraćanja sa gotovim objektom investitorima, prolazi izvestan vremenski period u kome može svašta da se dogodi. Ovo jeste dobro rešenje za lice koje finansira izgradnju ako svoja ulaganja direktno vraća od prodaje stanova, uz adekvatno obezbeđenje