Likvidacija privrednog društva – korak po korak

Koje sve korake je potrebno preduzeti u okviru društva i pred APR-om da bi se sprovelo dobrovoljno gašenje privrednog društva- likvidacija. Šta je likvidacija Likvidacija je dobrovoljni način prestanka privrednog društva-odlukom njegovih članova. Za razliku od stečaja, društvo prestaje likvidacijom samo kada je likvidno, odnosno kada društvo ima dovoljno sredstava da namiri sve svoje obaveze. […]

Odluka o prinudnom otkupu akcija: punovažnost i tužba za pobijanje

Akcionar koji stekne najmanje 90% kapitala i akcija sa pravom glasa, ima pravo da prinudno otkupi sve akcije preostalih akcionara. Osnov za prinudni otkup jeste Odluka o prinudnom otkupu akcija koju donosi skupština akcionara. Odluka o prinudnom otkupu mora biti doneta u zakonitoj proceduri, sa zakonitim sadržajem. Ukoliko neko od preostalih akcionara smatra da je ovakva […]