1. Stečajni postupak:
– izrada i podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka,
– prijava potraživanja u stečajnom postupku , osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima (tzv. Osiguranje od autoodgovornosti)

– zastupanje klijenata na skupštini poverilaca ili na sednicama odbora poverilaca,
– davanje saveta i usmeravanje klijenata na koji način je moguće izvršiti postupak reorganizacije,
– sačinjavanje stečajnog plana,
– savetovanje stečajnih poverilaca o njihovim pravima u toku trajanja stečajnog postupka,
– podnošenje tužbi za pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika.
2. Korporativno pravo:
– osnivanja kompanija i njihovih predstavništava,
– donošenju svih neophodnih akata u poslovanj,
– sprovođenju svih statusnih promena i promena pravne forme,
– povećanje i smanjenje osnovnog kapitala,
– poslovi u vezi sa sopstvene akcije i udele,
– prinudni otkup i prinudna prodaja akcija,
– pripreme i saveti u vezi sa održavanjem skupština akcionara, sastancima upravnih, nadzornih odbora i drugih organa privrednih društava.
3. Privredni sporovi.
4. Poresko pravo.