Privredno pravo

 

Privredno pravo:

1. Stečajni postupak:

- izrada i podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka,
- prijava potraživanja u stečajnom postupku ,
- zastupanje klijenata na skupštini poverilaca ili na sednicama odbora poverilaca,
- davanje saveta i usmeravanje klijenata na koji način je moguće izvršiti postupak reorganizacije,
- sačinjavanje stečajnog plana,
- savetovanje stečajnih poverilaca o njihovim pravima u toku trajanja stečajnog postupka,
- podnošenje tužbi za pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika.

2. Korporativno pravo:

- osnivanja kompanija i njihovih predstavništava,
- donošenju svih neophodnih akata u poslovanj,
- sprovođenju svih statusnih promena i promena pravne forme,
- povećanje i smanjenje osnovnog kapitala,
- poslovi u vezi sa sopstvene akcije i udele,
- prinudni otkup i prinudna prodaja akcija,
- pripreme i saveti u vezi sa održavanjem skupština akcionara, sastancima upravnih, nadzornih odbora i drugih organa privrednih društava.

3. Privredni sporovi.

4. Poresko pravo.

 
Podeli: