Zajednička imovina supružnika i nova pravila upisa u Katastar nepokretnosti

Prilikom razvoda braka često se pred supružnicima javi pitanje: šta je zajednička imovina supružnika? Komplikacije se, dalje, javljaju prilikom utvrđenja koji deo imovine stečene u braku pedstavlja posebnu, a koje zajedničku imovinu supružnika.  Zajednička imovina supružnika i njena podela biće u budućnosti
Detaljnije

Prinudni otkup akcija: šta sve treba da znate ako su vaše akcije prinudno otkupljene

Kada jedan akcionar, samostalno ili zajedno sa povezanim licima, stekne najmanje 90% snovnog kapitala društva i najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, takv akcionar (otkupilac) stiče pravo na prinudni otkup svih akcija  preostalih akcionara. Tada ostali akcionari ne mogu
Detaljnije

Kako nazvati firmu: Poslovno ime privrednih društava i preduzetnika po novom Zakonu o privrednim društvima

Odredbe novog Zakona o privrednim društvima, tačnije, izmene i dopune postojećeg Zakona, koje uređuju poslovno ime privrednih društva i preduzetnika, stupile su na snagu 1. oktobra 2018. godine.