– osnivanja kompanija i njihovih predstavništava,
– donošenju svih neophodnih akata u poslovanju,
– sprovođenju svih statusnih promena i promena pravne forme,
– povećanje i smanjenje osnovnog kapitala,
– poslovi u vezi sa sopstvene akcije i udele,
– prinudni otkup i prinudna prodaja akcija,
– pripreme i saveti u vezi sa održavanjem skupština akcionara, sastancima upravnih, nadzornih odbora i drugih organa privrednih društava.