Zastupanje u:
–  parničnim postupcima
–  radnim sporovima
–  bračnim i prodičnim sporovima
–  ostavinskim postupcima
–  upravnimn postupcima i upravnim sporovima

 

Zastupanje pred Ustavnim sudom i Evropskim sudom za ljudska prava

Radno pravo:
– zasnivanje i raskid radnog odnosa,
– odgovornost zaposlenog i poslodavca,
– novčana potraživanja u vezi sa radnim odnosom,
– kolektivne ugovor,
– radnopravni sporovi,
– opšti akta društava.

Imovinsko i ugovorno pravo:
– zaključivanja ugovora i zastupanja u pregovorima u vezi sa zaključivanjem ugovora

Podeli: