Zastupanje:
– zastupanje u parničnim postupcima,
– zastupanje u radnim sporovima,
– zastupanje u bračnim i prodičnim sporovima,
– zastupanje u ostavinskim postupcima,
– sastavljanja testamenata i ugovora o doživotnom izdržavanju,
– zastupanje u upravnimn postupcima,
– zastupanje pred Upravnim sudom.
Radno pravo:
– zasnivanje i raskid radnog odnosa,
– odgovornost zaposlenog i poslodavca,
– novčana potraživanja u vezi sa radnim odnosom,
– kolektivne ugovor,
– radnopravni sporovi,
– opšti akta društava.
Imovinsko i ugovorno pravo:
– zaključivanja ugovora i zastupanja u pregovorima u vezi sa zaključivanjem ugovora

Podeli: