Prinudni otkup akcija: šta sve treba da znate ako su vaše akcije prinudno otkupljene

Kada jedan akcionar, samostalno ili zajedno sa povezanim licima, stekne najmanje 90% snovnog kapitala društva i najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, takv akcionar (otkupilac) stiče pravo na prinudni otkup svih akcija  preostalih akcionara. Tada ostali akcionari ne mogu
Detaljnije

Kako nazvati firmu: Poslovno ime privrednih društava i preduzetnika po novom Zakonu o privrednim društvima

Odredbe novog Zakona o privrednim društvima, tačnije, izmene i dopune postojećeg Zakona, koje uređuju poslovno ime privrednih društva i preduzetnika, stupile su na snagu 1. oktobra 2018. godine.

Nezakonita naknada banke za troškove obrade zahteva izdavanja bankarske garancije

Presudom od 21.09.2017. godine Privrednog suda u Beogradu, usvojen je tužbeni zahtev i utvrđena je apsolutna ništavost odredba Ugovora o izdavanju bankarske garancije kojom se Nalogodavac (tužilac) obavezuje da Banci garantu (tuženom), pre izdavanja garancije, plati troškove obrade zahteva za izdavanje garancije
Detaljnije