Zajednicka imovina supruznika i nova pravila upisa u Katastar nepokretnosti

Prilikom razvoda braka često se pred supružnicima javi pitanje: šta je zajednicka imovina supruznika ? Komplikacije se, dalje, javljaju prilikom utvrđenja koji deo imovine stečene u braku pedstavlja posebnu, a koje zajedničku imovinu supružnika.  Zajednicka imovina supruznika i njena podela biće u
Detaljnije

Prinudni otkup akcija: šta sve treba da znate ako su vaše akcije prinudno otkupljene

Kada jedan akcionar, samostalno ili zajedno sa povezanim licima, stekne najmanje 90% snovnog kapitala društva i najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, takv akcionar (otkupilac) stiče pravo na prinudni otkup svih akcija  preostalih akcionara. Tada ostali akcionari ne mogu
Detaljnije